Our Lineage

Rev. Dr. Harvey Daiho Hilbert-roshi was ordained by Rev. Hogaku Shozen McGuire in 2000 and received Dharma Transmission in 2005. 

 

Our Linage 

 

 

Buddhas

 

Bibashi Butsu

Shiki Butsu

Bishafu Butsu

Kuruson Butsu                                                   

Kunagonmuni Butsu

Kashô Butsu

Shakamuni Butsu

 

India

Makakashô

Ananda

Shônawashu

Ubakikuta

Daitaka

Mishaka

Bashumitta

Butsudanandai

Fudamitta                                            

Barishiba

Funayasha

Anabotei

Kabimora

Nagyaharajuna                                             

Kanadaiba

Ragorata

Sôgyanandai

Kayashata

Kumorata

Shayata

Bashubanzu

Manura

Kakurokuna

Shishibodai

Bashashita                                                     

Funyomitta

Hannyatara

Bodaiharuma

 

China

Taiso Eka

Kanchi Sôsan

Daii Dôshin

Daiman Kônin

Daikan Enô

Seigen Gyôshi

Sekitô Kisen

Yakusan Igen

Ungan Donjô

Tôzan Ryôkai

Ungo Dôyô

Dôan Dôhi

Dôan Kanshi

Ryôzan Enkan

Taiyô Kyôgen

Tôshi Gisei

Fuyô Dôkai

Tanka Shijun

Chôro Seiryô

Tendô Sôkaku

Setchô Chikan

Tendô Nyojô

 

Japan

Eihei Dôgen

Koun Ejô

Tettsû Gikai

Keizan Jôkin

Gasan Jôseki

Tsûgen Jakurei

Sekioku Sinryô

Chikkyo Shoyû

Zaisan Don’ei

Kishi Iban

Daian Shueki

Ishû Chûshin

Shunmei Shitô

Unan Toryû

Ryûshitsu Chikyû

Yôshitsu Zuijaku

Kaiô Genkyo

Ryûun Eishû

Daishitsu Chôyû

Kan’oku Shuntoku

Ryûzan Shûdon

Chikurin Eikai

Chikuô Shôrin

Renbaku Shôhen

Tetsugin Shuyô

Ryôchô Shôtatsu

Tanzan Kyôhô

Chikuyhô Shuzan

Kidô Gikan

Honkô Jissen

Chôgai Kenshû

Shôshû Gendô

Ryôzan Entô

Ittô Kankoku

Gentei Kanryû

Nannô Suiô

Bukkai Sentoyu

 

USA

Zengaku Sôyû Matsuoka Hogaku Shozen McGuire  

Harvey Daiho Hilbert